پورتال جامع گیلان


سرده تب

SARDE-TAB تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


تب سرد خلاف گرمه تب است. این تب بیمار را دچار چنان لرزی می کند که او حتی با چند لحاف هم گرم نمی شود.apps