پورتال جامع گیلان


کاس گول

KASEGUL تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


از اسامی مذکر گیله مردی است

رجوع شود به: سوته واشapps