پورتال جامع گیلان


بجه کر

BAJEKAR تلفظ

پرنده ها دسته بندی


اردک سر سیاه با نام علمی Nyroca marila یا Aythya marila معمولا با مرغابیان با نام علمی Aythya ferina گیلار و Aythya fuligula اجماع مشترک تشکیل می دهد. اکثر اوقاتش را در دریا می گذراند. سر و گردن و سینه بجه کر نر سیاه مایل به سبز متالیک، پهلو ها، زیر شکم سفید و پشت روشن و موج دار است. پشت ماده قهوه ای پر رنگ و زیر شکم قهوه ای روشن می باشد و حلقه سفید قسمت خلفی منقار علامت مشخصه او است. بجه کر را به زبان انگلیسی Scaup duck به زبان فرانسه Fuligule milouinan به زبان ایتالیایی Moretta grigia می گویند. فاصله بین بال های بجه کر 68 تا 75 سانتی متر و وزنش 800 تا 1300 گرم و طول بدنش 48 سانتی متر می باشد.apps