پورتال جامع گیلان


نالش کودن

NALASH-KUDAN تلفظ

فعل ها دسته بندی


نالیدن

ناله کردنapps