پورتال جامع گیلان


خوکه گو

XUKE-GO تلفظ

بدون دسته بندی دسته بندی


فضله خوک

کنایه از آدم کنس، نجس، پست و بی مقدارapps