پورتال جامع گیلان


لا نن

LÂ-NE:N تلفظ

فعل ها دسته بندی


روی شئ یا کسی را پوشاندن

سرپوش گذاشتن

موضوعی را ماست مالی کردن

مسئله ای را مخفی نگه داشتن

ندید گرفتنapps